AKFibers nät har nu varit igång sedan 2014 och vi har drygt 160 anslutningar. Här nedan lägger vi efter hand in något av vad som händer i föreningen och det finns flikar med uppgifter om styrelsen, bilder, kartor och villkor för att efteransluta sig till nätet. Välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen!


2019-04-16

Den 2 maj 2019 kl 1900 hålls AKFibers ordinarie föreningsstämma i Anga Gamla Skola vid Anga kyrka. Länk till kallelsen.

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning hittar ni på följande länkar: Verksamhetsberättelse, Årsredovisning

Alla intresserade är välkomna men endast AKFibers medlemmar har rösträtt.

Välkomna!

Styrelsen


2018-11-22

Nedanstående gäller AKFibers medlemmar med kollektiv anslutning.


När AKFibers nät startades 2014 tecknades dels ett 10-årigt avtal med IP-Only för kommunikationstjänster, dels ett 5-årigt gruppavtal med Comhem om leverans av Triple play-tjänster (TV, bredband, telefoni). Avtalet med Comhem gäller t o m 2019-07-31 med möjlighet till uppsägning senast 2018-10-31. Eftersom det inte har sagts upp är det automatiskt förlängt ett år och gäller t o m 2020-07-31.


Comhem har meddelat att de måste höja avgiften som de debiterar de berörda fiberföreningarna, däribland AKFiber, med 30 kr + moms/anslutning. Höjningen beror på att IP-Only höjt näthyran, som Comhem betalar, med samma belopp. Vid ett möte mellan IP-Only, Comhem och berörda fiberföreningar i Västerhejde bygdegård 2018-11-07 klargjordes att villkoren i fiberföreningarnas avtal med Comhem ger Comhem rätt att höja avgiften om de får kostnadsökningar som de inte har kontroll över vilket de hävdar gäller i detta fall. Dessutom klargjordes att för föreningar med gruppavtal tecknade före 2017-01-01 skall höjningen göras först när det ursprungliga avtalet går ut, dvs för AKFiber 2019-08-01.


Den ökade kostnaden (37:50 kr/anslutning) måste AKFiber täcka genom en ökning av nätavgiften, som medlemmarna betalar. Hur stor denna ökning blir skall bestämmas på kommande föreningsstämma.


Det står naturligtvis AKFiber fritt att teckna avtal med en annan tjänsteleverantör med bättre villkor när avtalet med Comhem upphör (2020-07-31). Även detta måste beslutas på en föreningsstämma och styrelsen behöver då få en uppfattning om hur medlemmarna värderar för- och nackdelar med att ändra leverantör. Synpunkter på detta är styrelsen tacksam att få.


2018-09-12

Anmäl till styrelsen om och när ni tycker att nätet inte fungerar som det skall.

I bl a Kräklingbo har flera användare haft problem med att bredbandet inte fungerat eller varit långsamt. För att vi från styrelsen skall kunna följa upp detta är det bra att ni anmäler era iakttagelser till oss, t ex med ett mail till info@akfiber.se. Notera helst tidpunkt när ni har problem.


2018-04-24

AKFibers ordinarie föreningsstämma hölls den 5 april 2018 kl 1900 i Anga församlingshem. Vid mötet behandlades 2017 års verksamhet

och ekonomi, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och funktionärer

valdes. Dessutom beslöts att årsavgiften skulle höjas till 200 kr för medlemmar med vilande anslutning och 600 kr för kollektivt och

öppet anslutna medlemmar. För de kollektivt anslutna medlemmarna kommer debiteringen av årsavgiften att samordnas med PayEx fakturor av nätavgifterna. Efter diskussion beslöts också om villkoren för efteranslutning till nätet. Här är länkar till dokumenten från mötet: protokoll, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, budget och underlag för medlems- och efteranslutningsavgifter.


2018-03-26

Den 5 april 2018 kl 1900 hålls AKFibers ordinarie föreningsstämma i Anga församlingshem vid Anga kyrka. Länk till kallelsen.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning hittar ni på följande länk.

Alla intresserade är välkomna men endast AKFibers medlemmar har rösträtt.

Välkomna!

Styrelsen


2017-03-15

Ordinarie föreningsstämma i Anga församlingshem 2017-04-02

Den 2 april 2017 kl 1900 hålls AKFibers ordinarie föreningsstämma i Anga församlingshem. Länk till kallelsen.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning hittar ni på följande länk.

Eventuella motioner från medlemmarna måste vara styrelsen tillhande senast 2 veckor före stämman för att kunna behandlas och kan lämnas på adress info@akfiber.se.

Alla intresserade är välkomna men endast AKFibers medlemmar har rösträtt.

Välkomna!

Styrelsen


2016-05-20

Extra föreningsstämma i Anga församlingshem 2016-05-30

Den 30 maj 2016 hålls en extra föreningsstämma för ett andra beslut om stadgeändring.

Stämman hålls i Anga församlingshem måndagen den 30 maj 2016 kl 1900. Länk till kallelsen.

Efter förhandlingarna kommer det att visas bilder från resor till olika exotiska platser som några av våra medlemmar har gjort.

Alla intresserade är välkomna men endast AKFibers medlemmar har rösträtt.

Välkomna!

Styrelsen2016-04-05

Den 5 april hölls AK-fibers föreningsstämma i Anga församlinsghem. Protokollet från stämman kan ni läsa här, som bilagor till protokollet hittar ni Verksamhetsberättelsen , årsredovisningen, revisionsberättelsen och ett budgetförslag.

Val förrättades vilket innebär att styrelsen är oförändrad jämfört med år 2015 utom att Hans-Erik Karlsson går in som vice ordförande i st för Benny Eriksson som flyttat.

/Gerd Flodman2016-04-16

Kallelse till extra föreningsstämma i AKFiber

Alla medlemmar i AKFiber kallas härmed till extra föreningsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl 1900 i Kräklingbo bygdegård. Kallelse med dagordning bifogas. Vid stämman kommer förslag på ändring av föreningens stadgar att lämnas för beslut. Ändringen avser ökning av maximala beloppet för medlemsinsatser för framtida anslutningar från 24 000 till 100 000 kr och maximala beloppet för medlemsavgift från 300 till 1 000 kr. Insatserna för nuvarande anslutningar påverkas inte och medlemsavgiften för 2016 ändras inte. Vid mötet kommer också Anne Ståhl Mouse från Region Gotland att orientera om aktuella frågor som rör fiberutbyggnaden på Gotland.

Välkomna!

Styrelsen2016-03-29

Underlag till AKFibers ordinarie föreningsstämma den 5 april 2016 kl 1900 i Anga Församlingshem finns nu tillgänlig via denna länk (verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse).

Styrelsen

AKFiber


2016-03-14

AKFiber håller sin ordinarie föreningsstämma den 5 april 2016 kl 1900 i Anga Församlingshem (gamla skolan vid kyrkan).

Förutom ordinarie punkter på dagordningen kommer information att lämnas om erfarenheter av ett drygt års drift av fibernätet och om utvecklingen av fibernäten på Gotland. Styrelsen skall också försöka svara på de frågor som medlemmarna har. Kallelse finns här.


Alla är välkomna att delta i mötet men endast medlemmarna har rösträtt.


Välkomna!

Styrelsen

AKFiber


2015-09-14

Nu när fibernätet är igång har det blivit glest med meddelanden på hemsidan. Bland annat har protokollet från föreningsstämman i april inte lagts in. Nu finns det där och ni kan hitta det med följande länk Protokoll föreningsstämma. Som bilagor till protokollet hittar ni verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, revisionsberättelsen och ett budgetförslag.

/Åke Persson


2015-03-06

Det är nu dags att hålla AKFibers ordinarie föreningsstämma 2015. Den hålls den 7 april 2015 kl 19.00 i Kräklingbo bygdegård. En kallelse bifogas.

Välkomna!

/Åke Persson


2015-03-06

Det har nu visat sig att många har haft problem med att anmäla autogiromedgivande till PayEx via sin internetbank. Det verkar som om bankerna av någon anledning inte får svar från PayEx och att därför autogirokopplingen tas bort. Jag har själv råkat ut för det. Däremot har det fungerat utmärkt om jag får en ifylld och signerad blankett från medlemmarna och därefter lägger in medgivandet i PayEx system. Jag föreslår därför att alla som försökt lägga in autogiro via sin internetbank kontrollerar att det ha fungerat. Annars kan ni fylla i bifogad blankett och posta den till mig (Åke Persson, Mikaelsvägen 19, 152 50 Södertälje) så lägger jag in medgivandet. Det brukar ta en till två dagar innan det är klart. Nästa faktura från PayEx sänds ut i månadsskiftet mars-april och för de autogiromedgivanden som då är klara kommer betalningen att göras med autogiro.

/Åke Persson


2014-12-11

1. Hur fungerar nätet hos er?

2. Autogiro


1. Nu har vårt nät varit igång ett bra tag. Hos många fungerar det bra men tyvärr inte hos alla. Comhem och IP-Only jobbar f n på att försöka hitta orsaken till felfunktionen hos vissa anslutningar. Ni har tidigare uppmanats att anmäla fel både till Comhem och till föreningen (helst till Kurt Söderström) och det har ni gjort. Nu skulle vi vilja att ni som har haft störningar under de senaste två veckorna anmäler det till Kurt Söderström (tel 0708-29 15 60, e-mail: laima-kurre@tele2.se). Ange vilken typ av störningar ni haft (TV, bredband, telefon). Om vi får reda på det kan Comhem och IP-Only koncentrera felsökningen bättre.


2. Autogiro. Flera har försökt ordna autogirobetalning hos PayEx men bara en som jag vet har lyckats. Vi har tagit upp saken med PayEx och de skall återkomma inom kort med anvisningar för hur man skall göra. Så fort vi har fått besked meddelar vi det till er.

/Åke Persson


2014-11-19

Information om hur man stänger av ljudlarmet på Eaton batteribackup.

Den batteribackup av fabrikat Eaton, som ni kan kvittera ut från Karl-Gustaf Jansson (Anga) och Kurt Söderström (Kräklingbo), har ett ljudlarm som startar vid strömavbrott. Detta kan vara störande och verkar inte särskilt nödvändigt eftersom ett strömavbrott märks ändå. Det går att koppla bort larmet och en anvisning för hur det går till hittar ni här.

/Åke Persson


2014-11-17

Från och med den 1 november 2014 fakturerar Comhem AKFiber för gruppavtalstjänsterna och då kommer även föreningen att börja fakturera avgifterna från de kollektivt anslutna medlemmarna. Detta har vi avtalat med PayEx att göra. Information om hur faktureringen kommer att göras och om möjligheten att ordna autogirobetalning kan ni läsa om här. Informationen har också skickats som mail till alla som vi har mailadresser till.

/Åke Persson


2014-11-13

Vårt fibernät har nu varit igång en tid och för många fungerar allt enligt uppgift som det skall. Störningar och fel har dock tyvärr förekommit och för att så fort som möjligt få dessa avhjälpta är det mycket angeläget att ni anmäler sådana till oss i föreningen (laima-kurre@tele2.se  eller ake@dynamec.se ) eller telefon (0708-29 15 60 resp 0709-56 55 75) men också till Comhems kundtjänst (90 222). Långvariga fel anmäler ni varje gång de inträffar och vid mindre störningar kan ni t ex anmäla en gång i veckan.


Vi har nu fått de batteribackuper som ni skall ha hemma hos er, en för varje anlutning. För att kvittera dessa skall ni som bor i Anga ta kontakt med Karl-Gustav Jansson (tel 0722-51 97 57) och ni som bor i Kräklingbo kontakta Kurt Söderström (tel: 0708-29 15 60)

/Åke Persson


2014-10-17

Nu har klardatum för Comhems och IP-Onlys arbete med stabilisering av nätet passerats och nu bör alltså störningarna vara eliminerade eller åtminstone reducerade kraftigt. Det är bara ni användare som har möjlighet att upptäcka eventuella störningar och det är fortsatt viktigt att ni anmäler sådana till oss i föreningen (laima-kurre@tele2.se  eller ake@dynamec.se ) eller telefon (0708-29 15 60 resp 0709-56 55 75) men också till Comhems kundtjänst (90 222). Om det fortfarande blir störningar måste vi begära kompensation från Comhem.


Många av er har fått fakturor från Comhem för telefoni och för eventuella utökade TV-paket. Min bedömning är att telefonikostnaderna måste alla betala, även för tiden före den 1 oktober eftersom det är betalning för tjänster som ni uppenbarligen har fått. De utökade TV-paketen tycker vi i föreningen att ni inte skall behöva betala förrän Comhem och vi är överens om att nätet är OK, dvs tidigast fr o m den 16/10. Kompensation för det ni betalat dessförinnan kommer vi då att begära att Comhem lämnar som tillgodohavande. Eftersom kundtjänst knappast kan ta beslut om reduktion av fakturorna bör det vara OK att ni betalar dessa fakturor och räknar med en ev kompensation i efterhand.


Nu hoppas vi att ni kan njuta av ett väl fungerande nät och en acceptabel höst!

/Åke Persson


2014-10-03

Detta gäller även denna gång främst alla med kollektiv anslutning men för övriga kan informationen vara av intresse.


Comhem och IP-Only har anmält att de arbetar med att förbättra nätets stabilitet nu i början av oktober. De har satt den 16/10 som datum när arbetet skall vara klart. Under denna tid är det särskilt angeläget att ni alla, som får något fel, så fort som möjligt anmäler detta till oss per mail (laima-kurre@tele2.se  eller ake@dynamec.se ) eller telefon

(0708-29 15 60 resp 0709-56 55 75) men också till Comhems kundtjänst (90 222). Detta är till hjälp för nätarbetet.


Comhem kommer att börja fakturera föreningen tidigast den 16/10 och vi i föreningen börjar fakturera er medlemmar först när Comhem börjar.


Jag påminner också om att vi måste ha namn, personnummer, postadress och e-mailadress för den som står för den kollektiva anslutningen. Många har redan lämnat dessa uppgifter per mail till ake@dynamec.se men jag ber er som ännu inte gjort så att skicka uppgifterna snarast.

/Åke Persson


2014-09-14

Detta gäller främst alla med kollektiv anslutning men för övriga kan informationen vara av intresse.


Som väl de flesta har märkt har nu vårt nät kommit igång och man kan använda TV, bredband och telefon, i allmänhet med med god funktion. Det har förekommit en del problem för vissa anslutningar pga felprogrammering i Comhems system, felkoppling i noderna mm men det bör nu vara avklarat. I veckan hade TVn ett avbrott på c:a 1 timme medan bredband och telefon fungerade. Undersökning av orsaken pågår. Ett annat fel, som har upptäcks är att bredbandet någon gång kan ha ett kort avbrott (c:a 2 sekunder). Även detta är anmält. Om någon fortfarande har problem så säg till, i första hand till Comhem (90 222) men om ni tror att det är nätet som krånglar, kontakta föreningen (Kurt Söderström, laima-kurre@tele2.se eller Åke Persson ake@dynamec.se ).


Om nät och alla tjänster fungerar som det skall under september räknar vi med att fakturering av TriplePlay (299 kr/månad), underhåll (51 kr/månad) och samtalsavgifter för telefon skall börja den 1 oktober. Om allt inte är OK den 1 oktober kommer vi att begära senareläggning av faktureringen. Comhem har nu börjat skicka ut fakturor för telefonkostnader (samtalsavgifter). Ni som får dessa fakturor: kontrollera att faktureringen avser en period som börjar den 1 oktober. Om den börjar tidigare: ring Comhems kundtjänst (90 222) och begär att fakturan ändras. Fakturan kommer per post och en faktureringsavgift på 45 kr är pålagd vilket kan vara mer än samtalskostnaden! Detta kan undvikas om man begär att fakturan skickas som e-faktura eller att man ordnar med autogiro. Detta kan man tala med Comhems kundtjänst om.


Faktureringen av TriplePlay och underhållskostnad (350 kr/månad) kommer att skötas av PayEx. Även här skall vi se till att möjlighet till autogiro ordnas. Föreningen betalar en avgift för varje faktura (även autogiro). Vi har räknat med att faktureringen görs per kvartal men om någon kan tänka sig betalning för helår minskar kostnaden för föreningen. Säg gärna till oss i föreningen om ni kan tänka er detta.


Nu hoppas vi på en allt smidigare funktion hos nätet.

/Åke Persson


2014-08-14

Hej alla fibervänner

Ljuset har kommit till Anga och Kräklingbos fibernät.

Nu kan ni prova nätet med telefon eller datorn.


Kom och fira med oss alla tillsammans onsdagen den 20 augusti klockan 19.00 i Kräklingbo bygdegård med lite dryck och tilltugg .

Alla är hjärtligt välkomna

Hälsningar

Styrelsen


2014-08-04

Möte onsdagen den 6/8 2014 kl 1830 i Kräklingbo bygdegård för utdelning av mediaomvandlarna.


I dag (4/8 2014) har vi fått de kompletta mediaomvandlarna! Några av oss har fått instruktion för hur de skall monteras (vilket är enkelt). Kartongerna levererades till Anga och där började vi utdelning och bokföring av deras nummer.


De som har möjlighet är välkomna till Kräklingbo bygdegård onsdagen den 6 augusti 2014 för att hämta sin mediaomvandlare. Vi börjar kl 1830 men alla behöver inte komma samtidigt. Vi kommer nog att hålla på ett bra tag med utdelningen. I fortsättningen kommer områdesansvariga att sköta utdelningen.


Arbetet med att installera fibern i de 20 lägenheterna i Kräklingbo pågår och svetsningen av dessa och övriga återstående anslutningar kommer att samordnas. Troligen skulle nätet kunna ljussättas denna vecka men vi har beslutat att inte starta nätet förrän all svetsning är klar så att alla har möjlighet att använda det. Detta kan bli någon gång i nästa vecka (11-15/8). Det blir från detta datum som faktureringen av avgifterna börjar.

 

Alltså: Välkomna att hämta er mediaomvandlare på onsdag den 6/8 2014 kl från 1830 i Kräklingbo bygdegård eller att senare få den från era områdesansavriga.

/Åke Persson


2014-07-31

Ljussättning av nätet och utdelning av mediaomvandlarna.


Kopplingen av vårt fibernät till stora världen via Hemse skall provmätas i början av nästa vecka (4-5 augusti) och därefter skall nätet kunna ljussättas, kanske t o m på måndag den 4/8 så som vi siktat på. Mediaomvandlarna, som krävs för att omvandla ljuset i fibern till elektriska pulser till telefon, TV och datorn, har vi däremot väntat länge på men nu verkar även det lösa sig. Omvandlarna själva finns sedan ett bra tag på en pall hos BRS i Visby men en del (en kontaktkabel) har saknats. Pga en kommunikationsmiss (inte av föreningen) har kablarna inte anskaffats. Genom en snabbinsats av IP-Only i dag har nu en uppsättning kablar beställts och skall skickas till oss i ilfart. Därför räknar vi med att ha de kompletta omvandlarna hos föreningen i början av nästa vecka. Vi avser då att kalla till ett möte i Kräklingbo bygdegård i nästa vecka för att börja utdelningen av dem. Den fortsatta distribueringen får eventuellt göras via de olika områdesansvariga.


Alltså: vi är mycket nära en nätstart och ni skall snart ha mediaomvandlarna i er hand. Kallelse till utdelning kommer.

/Åke Persson


2014-07-15

Nu kan alla som skall ha kollektiv anslutning till fibernätet ordna beställningen hos Comhem.


Nu har vi fått besked om att vårt avtal om kollektiv anslutning finns registrerat hos Comhem med alla era adresser. Ni kan därför göra som det står i det brev från Comhem som vi skickat till er både som e-mail och som post. Där anges att ni skall ringa till Comhem på telefonnummer 0775-17 17 20 och ange den adress där utrustningen skall finnas (belägenhetsadressen som vi meddelat till Comhem). Den som tar emot samtalet hjälper då till att göra beställningen på de tjänster som ni vill ha. I brevet står vad som ingår som standard: bredband, TV (Bas-paketet med 19 kanaler) och telefon. Ni har möjlighet att välja ett större TV-paket som kostar mer (kan förstås läggas till senare om man vill) och även att avstå från telefonabonnemanget om man skulle vilja.


Jag har i dag (15/7) själv gjort denna beställning och operatören är mycket tjänstvillig tycker jag. Utrustningen skall finnas hos er senast en vecka före nätstart som vi räknar med skall bli den 4 augusti 2014.

Lycka till!


Även ni, som skall ha öppet nät-anslutning och önskar få tjänsterna från Comhem bör kunna ordna beställning via semma telefonnummer (0775-17 17 20).

/Åke Persson


2014-07-11

Här kommer nu en kort uppdatering av läget för vårt fibernät:

- Blåsning och svetsning av de sista anslutningarna (boxar inomhus) gör BRS torsdag-fredag 10-11/7. Därefter återstår bara de 20 lägenheterna i Kräklingbo där dragningen inom huskropparna skall göras inom den närmaste tiden.

- Ledningen till Hemse, som skall ge oss signal, beräknas bli klar senast nästa vecka (14-18/7).

- Våra mediaomvandlare skall också finnas hos föreningen nästa vecka. Vi återkommer därefter med en kallelse till ett möte där ni får kvittera dem.

- Comhem har fått alla uppgifter om dem som skall ha kollektiv anslutning och vi distribuerar just nu ett brev från Comhem med information. Var och en skall skriva en beställning till Comhem. Man kan då välja om man vill ha telefontjänsten (kostar enligt Comhems brev minimum 29 kr/månad) eller ej. Inom kort skall föreningen vara registrerad i Comhems system så att man kan ordna beställningen via ett telefonnummer som finns i informationsbrevet.

- Fortfarande hoppas vi på nätstart den 4 augusti 2014.

/Åke Persson


2014-06-03

Nätet börjar bli klart!

Efter ett intensivt grävande och fräsande i Angas och Kräklingbos ganska steniga marker är nu alla slangar på plats. Det mesta i terrängen är också återställt, men något återstår. BRS har därefter jobbat hårt med att blåsa i fiber till husen och svetsa ihop den med inomhusfibern. Nu återstår bl a de boxar som sitter inomhus. BRS skall ange ett datum när de tar itu med dessa. När vi får datumet skall vi meddela det till de berörda så att tillträdet till boxarna är klar när BRS kommer.


Vi har nu fått och betalat de flesta fakturor för grävning och andra arbeten och också mycket av BRS kostnader. Hittills stämmer våra prognoser och det ser ut som om vi skall kunna klara ekonomin som förväntat.


Grävning och fiberblåsning av förbindelsen med Hemse följer också tidsplanen så om allt går som vi kan hoppas är nätet klart för testning i månadsskiftet juni-juli. Vi vill att provning av nätet görs under sommaren när många fritidsboende är på plats och vi har satt officell nätstart till den 4 augusti 2014. Då skall allt fungera hoppas vi!

Vi undersöker nu hur underhållet av nätet skall ordnas och hur faktureringen av avgifter i fortsättningen skall ordnas på bästa och billigaste sätt.

/Åke Persson


2014-05-08

Den 23 april 2014 hölls ett informationsmöte i Kräklingbo bygdegård med ett 60-tal föreningsmedlemmar på plats. Tommy Andersson från IP-Only beskrev läget för fiberutbyggnaden på Gotland. IP-Only har signal i Hemse och därifrån skall vi få vår signal. Grävning för detta pågår och anslutningen beräknas bli klar till månadsskiftet juni-juli. Tommy rekommenderade att vi väntar med start av nätet till efter semestrarna (början av augusti) eftersom många av dem som skall ta hand om ev problem vid starten har semester i juli men han påpekade att val av datum för start är föreningens sak.


Två representanter från BRS orienterade om att blåsningen just hade startat.


Lars Ljunggren från Comhem beskrev hur installationen i hemmet görs och vilka tjänster som Comhem erbjuder alla som har kollektiv anslutning. I änden på den fiberkabel, som dras inne i huset, ansluts en mediaomvandlare (kräver anslutning till ett strömuttag) som IP-Only levererar. Från mediaomvandlaren drar man en nätverkskabel till en s k router (som Comhem levererar). Till routern ansluter man sedan TVns digitalbox (som Comhem levererar), datorn och telefonen med nätverkskablar. Datorn och telefonen kan anslutas trådlöst till routern men det ger sämre signalkvalitet. Telefon får man skaffa själv.

Lars har satt ihop en kort sammanfattning av sin information som ni hittar på denna länk.

/Åke Persson


2014-04-27

Arbetsdag i Kräklingbo

På lördag den 3 maj är det samling i Kräklingbo bygdegård klockan 9 för gemensamt återställningsarbete. Det finns käppar att samla in, sten som ska flyttas, med mera.

Har ni frågor eller funderingar, ring Hans-Erik Karlsson 070-646 98 65.

/Mona


2014-04-21

Vi hoppas att alla medlemmar har haft en skön påsk i det fina vädret här på Gotlands ostsida där solen går upp!


Nu drar arbetet med fibernätet igång igen. I BRS anslutning av fiber till fastigheterna ingår som meddelats två moment: blåsning av fibern och sammanfogning (svetsning) av den med inomhuskablen. Vanligen görs inte momenten samtidigt men beroende på arbetsläget kan man ibland vilja göra allt vid ett tillfälle. Därför är det viktigt att inomhuskabeln sticks ut genom anslutningsboxen när boxen monteras. Den behöver inte vara färdigmonterad inne i huset men den bör vara lagom lång. Resten kan dras ut genom boxen och lämnas utanför. Boxarna är egentligen gjorda för en smalare slang än den som är grävd fram till husen. Man får ta bort gummitätningen där slangen kommer in i boxen och ev skära upp urtaget något. Slangen kapas någon cm in i boxen och en slangklämma (finns i boxens plastpåse) sätts fast i slangänden som säkring för att slangen inte skall glida ur boxen. BRS kommer att täta runt slangen. Man kan också lämna slangen utanför boxen så ansluter BRS den när de blåser i fibern.


Följande gäller alltså:

ANSLUTNINGSBOXEN SKALL SNARAST MONTERAS OM DEN INTE REDAN SITTER PÅ PLATS OCH SAMTIDIGT SKALL INOMHUSKABELN DRAS UT GENOM BOXEN SÅ ATT LAGOM LÄNGD SPARAS INOMHUS. KABELNS ÄNDE MED EN MONTERAD KONTAKT SKALL FINNAS INOMHUS.


OM BOX OCH/ELLER INOMHUSKABEL INTE FINNS PÅ PLATS NÄR BRS SKALL GÖRA SITT JOBB MÅSTE DE ÅTERKOMMA SENARE VILKET KOSTAR PENGAR. DENNA KOSTNAD MÅSTE FÖRENINGEN DEBITERA FASTIGHETSÄGAREN.

/AKFibers styrelse.


2014-04-16

Som vi meddelat tidigare börjar BRS med fiberanslutningen i Anga denna vecka (påskveckan) och fortsätter därefter i Kräklingbo. Den görs i två steg: först blåses fiber in till boxarna i alla fastigheter. Därefter kommer nästa arbetslag och kopplar (svetsar) ihop den blåsta fibern med den utstickande delen av inomhusfiberkabeln. Det är alltså i det andra steget som inomhuskabeln måste finnas på plats. Hur lång tiden är mellan arbetsstegen kan vi inte säga men för säkerhets skull skall man inte vänta för länge med inomhuskabeln.

/Åke Persson


2014-04-14

Rapport från föreningsstämman i AKFiber 2 april 2014


Den 2 april 2014 hölls AKFibers ordinarie föreningsstämma i Kräklingbo bygdegård. Protokollet från stämman kan ni läsa här. Som bilagor till protokollet hittar ni verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, revisionsberättelsen och ett budgetförslag. Berättelserna godkändes och lades till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Förslaget till budget och medlemsavgift för 2014 på 100 kr godkändes. Val förrättades vilket innebär att styrelsen är oförändrad jämfört med 2013 utom att Hans-Erik Karlsson går in som suppleant i st f Roger Gustafsson som flyttat. Revisorer och ordförande i valberedningen omvaldes också. Efter stämman lämnades en del information som finns i filen Program_föreningsstämma_140402.pdf.

/Styrelsen2014-04-13

Till alla medlemmar i AKFiber!


NU BÖRJAR FIBERBLÅSNINGEN OCH ALLA ANSLUTNINGSBOXAR MÅSTE VARA MONTERADE

Under vecka 16 (påskveckan) kommer BRS att starta fiberblåsningen med början i Anga. Då måste alla boxar vara monterade och inom- husfiberkabeln instucken i boxen.

Bra om alla områdesansvariga gör en extra koll av detta.


INFOMÖTE OM FIBERUTRUSTNINGEN I HEMMET

Alla är välkomna till Kräklingbo bygdegård onsdagen den 23 april 2014

kl 1900 för ett informationsmöte med IP-Only, BRS och Comhem som demonstrerar och svarar på frågor om hur utrustningen skall monteras. Inbjudan bifogas.


MEDLEMSAVGIFT 2014

AKFibers medlemsavgift för 2014 har bestämts till 100 kr. Den skall vara betald till föreningens bankgiro 884-4672 eller bankkonto

8055-6, 04507198-2 senast den 30 april 2014. Avisering bifogas.

Glöm inte att ange avsändare vid betalning.

/Styrelsen


2014-03-17

Ordinarie föreningsstämma i AKFiber med efterföljande informationsmöte hålls onsdagen den 2 april klockan 19.00 i Kräklingbo bygdegård. Kallelse med dagordning.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer information att lämnas om det avslutande grävarbetet, tidsplan för fiberblåsning, etablering av nätet,  avtal med Com Hem om tjänster mm.

Alla är välkomna.

/Gerd Flodman


2014-03-08

Fiberkartan är uppdaterad.

/Mona


2014-03-07

Grävningen och nedläggning av slangar i hela vårt område börjar nu närma sig slutet. Den sista grävningen görs de närmaste dagarna i Anga i området runt kyrkan. Fräsning i berg i Anga är då också klart och därefter återstår några ställen i Kräklingbo. Slutligen skall några vägar borras igenom. Fortfarande gäller att BRS blåsning av fiber kan börja i slutet av mars eller början av april. Vårt nät skall få sin signal från Hemse och planeringen av nedläggningen av slang och fiber dit är i det närmaste klart. Sträckan är c:a 4 mil men den kan gå ganska fort att gräva eftersom inga anslutningar till några hus skall göras. Bedömningen nu är att vårt nät skall vara klart till midsommar.


En önskan har kommit upp om att få ut mediaomvandlaren i förväg för att man skall kunna installera den i huset. IP-Only vill dock inte dela ut dem i förväg pga svårighet att hålla reda på vem som fått dem och risken för att allt inte finns på plats när nätet skall köras igång. Däremot skall man försöka leverera några omvandlare till föreningen så att de som vill skall kunna ta mått och ev låna dem under några dagar för förberedelsearbete. Vi meddelar när vi har fått dem.


Föreningens ordinarie stämma är nu planerad till onsdagen den 2 april 2014 kl 1900 i Kräklingbo bygdegård. Kallelse kommer. Då skall vi bl a orientera om det avtal om Triple Play-tjänster med Com Hem som vi just nu granskar. Välkomna!


Håll med om att det är spännande att allt verkar vara på väg att falla på plats!

/Åke Persson2014-02-08

För några dagar sedan lade vi in ett meddelande här om att hämtning och montering av anslutningsboxar skall vara klart innan blåsningen av fiber skall göras. Frågan är då förstås när blåsningen kan tänkas börja. Grävningen har nu kommit en bra bit i Anga. När den är klar återstår fräsning i berg på ett antal ställen och borrning under en del vägar. Bedömningen är nu att BRS blåsning av fiber kan börja om c:a 6-8 veckor, dvs i slutet av mars eller början av april. De börjar då med att blåsa stamfibern och därefter servisfiber in till husen. Sist avser man att blåsa fiber till de hus där anslutningsboxen sitter inomhus. Så fort vi kan göra en bedömning av när nätet skall vara igång kommer vi att ange det.


Så ser tidsplanen ut just nu.

/Åke Persson


2014-02-03

Viktig påminnelse beträffande anslutningsboxarna:

Grävningen har nu kommit långt och blåsningen av fiber närmar sig. För alla som skall ha fiberanslutning gäller då:

- Anslutningsboxarna måste vara monterade innan blåsningen börjar.

- De som inte hämtat ut boxar än skall se till att de blir hämtade hos Kurt Söderström (tel 0708-29 15 60).

- Helst skall boxarna monteras på utsidan av huset.

- Den som vill montera boxen inomhus skall anmäla det till Åke Persson (e-mail: ake@dynamec.se). Detta krävs för planering av blåsningen. Man måste då också se till att huset är öppet när blåsningen sker.

- Den som behöver ha längre fiberkabel än 20 m (som är standard) inne i huset skall också anmäla detta till Åke Persson (e-mail: ake@dynamec.se) för samordnad beställning.


Låt oss alla hjälpa till att göra anslutningen av fibernätet så smidig som möjligt!

/Åke Persson2014-01-29

Kartan är uppdaterad. Grävmaskinerna har nu lämnat Kräklingbo och är nu i Suderbys. Vi träffas i Kräklingbo bygdegård på lördag kl 9 som vanligt, först fika och sedan jobbar vi tillsammans. Avslutar med lunch.

/Mona


2014-01-22

Grävningarna pågår nu i trakten kring Gurpe i Kräklingbo. Förutom att det återstår en del fräsning som kommer att göras senare, närmar vi oss nu Anga.

Det återstår dock en del arbete i Kräklingbo och de som har möjlighet att hjälpa till är välkomna till bygdegården på lördag klockan 9 som vanligt.

Allt gott!

/Mona


2014-01-10

"Fiber har en stor betydelse för fastighetsvärdet", säger mäklaren Kjell Pettersson, Bjurfors, till tidningen Bo Bra. Publicerad på helagotland.se 2014-01-08.

Läs hela artikeln>>


2014-01-06

Den 30/12 2013 hölls ett mycket välbesökt informationsmöte i Anga församlingshem om arbetet i AKFiber. Läs gärna vad som presenterades och diskuterades via följande länk: Information från möte 2013-12-30. Här är också en länk till en karta över vårt fibernät: Karta.

Här är också länkar till information från fyra tidigare möten: 2012-11-06, 2013-04-03, 2013-07-10 och 2013-10-09.


Vi påminner också om att arbete med röjning och utmärkning fortsätter och att alla som har möjlighet samlas i Kräklingbo bygdegård varje lördag kl 0900 för att beta av sina arbetsdagar. Efter en kopp kaffe sätter arbetet i gång. På lördag den 11/1 2014 gäller det att röja och märka ut vid Gurpe och mot Suderbys. I Anga skall kyrkans mark mot Bendes röjas lite till och märkas ut. Välkomna!

/Åke Persson


2013-12-21

Nu är grävningen för fibernätet i full gång med början i Kräklingbo. Den 30 december 2013 kl 1900 ordnar vi ett informationsmöte i Anga Församlingshem (se inbjudan) om läget arbetet, tidsplaner, vad vi vet om kostnader mm. Alla intresserade är välkomna.


Välkomna önskar styrelsen och även God Jul och Gott Nytt År!

/Åke


2013-11-29

Imorgon lördag 30/11 är det som vanligt samling kl 9:00 i Kräklingbo bygdegård för röjning, med mera.


Ni som har dagsverken kvar att göra, kom gärna dit. Det finns olika sorters arbetsuppgifter, ni som inte klarar tungt arbete kan hjälpa till med andra saker.

/Mona


2013-11-25

Har ni bilder från grävningen som ni vill dela med er av? Mejla bilder, eller filmer, till mig så lägger jag upp dem under Bilder.

/Mona

mona@lammtorpet.se


2013-11-25

Här kommer lite info om avtalet med IP Only. Avtalet, som gäller i tio år, är nu påskrivet.


En orsak till att det inte finns lagring och säkerhetspaket med är att TiVo-boxen är mycket bättre än dom boxarna som Telia har. 


En del tror att IP telefoni är gratis, men det är det inte. Det var gratis i Telias kollektiva anslutning tills för cirka ett år sedan, men nu har även Telia samtalstaxa. De föreningar som har ett tidigare skrivet kollektivt avtal med Telia har fria samtal till dess avtalet går ut. 


Det är det 5 åriga kollektiva som ComHem erbjuder.     


Det ingår 5 mailadresser men inget lagringsutrymme, vi hänvisar där till Storegate som har 2 GB lagring fritt. Sedan kan man köpa till mer utrymme, Telia gör numera på samma vis och hänvisar till Storegate. Inga säkerhetspaket ingår men även där finns många gratisprogram på Internet att nyttja, ex vis Avast.


Tv-lösningen är som vi tidigare pratat om inte enligt Telia-modellen, man kan teckna sig för syskonabonnemang utöver de 2 boxar som ingår i paketet. Man kan teckna upp till 3 syskonabonnemang, så totalt innebär det: 1 TiVo-box och 3 syskonabonnemang som max.

Man kan köpa upp sig på större tv-paket med en rabatt på 100 kr som dras av mot den högre kostnaden, se paketen nedan.


Normala samtalstaxan är 0 kr till alla fasta nummer med en startavgift på 99 öre. Till mobil är taxan 69 öre/min. Detta gäller även utomlands om man ringer via vår telefoniapp under ett wi-fi.


Porteringsfrågan är löst, eftersom jag hade fel i att man inte kan säga upp sitt nummer innan man porterar. Man KAN portera när som helst, bara inte abonnemanget är avslutet. Det gör att man kan säga upp sitt nuvarande abonnemang när man vill för att tajma in det med när det nya nätet skall vara i drift.

/Kurre


2013-11-19

I morgon drar vi igång! Den 20 november kommer äntligen grävningen igång igen. Vi startar i Kräklingbo och gör klart de sträckor längs Ala-vägen som inte är färdiggrävda. Därefter tar vi oss till Nygårds, Prästbacken och vidare från skolan och bygdegården till Hajdeby.


Nu gäller det att vi hjälps åt med käppningen. Den som vet med sig att deras fastighet inte är färdigkäppad måste ta kontakt med sin områdesansvariga.


Nu kör vi!

/Mona


2013-11-11

Ny fiberkarta.

/Mona


2013-10-24

Om inget oförutsett inträffar kommer styrelsen inom några dagar att skriva på ett avtal som innebär att IP-Only skall vara kommunikationsoperatör i AKFibers nät i 10 år. Vi har granskat avtalet och lämnat förslag på ett antal ändringar som vi räknar med att IP-Only skall acceptera. Sammanfattningsvis kommer avtalet att innebära följande:


* Föreningen får en förskottsnäthyra på 6000 kr inkl moms för alla kollektiva anslutningar men ingen för övriga anslutningar. Alternativet med 4000 kr inkl moms för alla anslutningar har strukits eftersom det skulle kräva mindre än c:a 65% kollektiva anslutningar för att vara fördelaktigt för föreningen. F n har vi c:a 77% kollektiva anslutningar.


* De som väljer öppet nät-anslutning får själva avtala om tjänster bland

f n följande opratörer: Com Hem, Tele2, AllTele, Bredband2, Tyfon, T3, Banhof, Serverado. Via en internetportal, som IP-Only sätter upp, kan abonnenten välja när tjänsterna skall vara aktiva och betalas. Kortaste tid är 14 dagar.

Kostnad enligt avtal med tjänsteleverantören + 51 kr/månad till föreningen för underhåll mm.


* De som väljer kollektiv anslutning kommer att få ett året-runt abonnemang med TriplePlay (Telefon, TV, Bredband) från Com Hem med följande innehåll:

- Bredband 100/10 Mbit/s. En trådlös router.

- Telefon: Inga extra fasta kostnader. Samtalskostnader (preliminära uppgifter): 99 öre/samtal; 0 öre/min till fasta telefoner; 69 öre/min till mobiltelefoner.

- TV: 2 boxar ingår varav en är en sk TiVo-box (avancerad inspelningsbar box, 1 TB minne). Upp till 5 boxar kan anslutas. 18 kanaler ingår (svt1, svt1HD, svt2, svt2HD, svt24, TV3, TV4, TV4Sport, TV5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10, TV11, Axess TV, Barnkanalen, Kunskapskanalen). Större kanalpaket kan köpas till med viss rabatt.

- Inga kostnader för krypteringsnycklar.

- Kostnad: 299 kr/månad + 51 kr/månad till föreningen.

Vi återkommer efterhand som vi har ytterligare uppgifter.


Vid föreningsstämman den 9 oktober hämtade många ut sina anslutningsboxar. De som nu vill hämta sina boxar skall kontakta Kurt Söderström (tel: 0708-29 15 60) och komma överens om lämplig tid.


Röjning och övrig förberedelse för grävningen har pågått några veckor. På lördag den 26/10 fortsätter arbetet både i Kräklingbo (kontaktman: Hans-Erik Karlsson, 0498-53171) och i Anga (kontaktman är Pierre Yttergren, 0737-12 80 70, e-mail: pierre.yttergren@comfortvisby.se eller Kalle Jansson, 0722-51 97 57.

/Åke Persson


2013-10-12

Onsdagen den 9 oktober 2013 kl 1900 höll föreningen en extra stämma i Kräklingbo bygdegård för att slutligt fastställa de justerade stadgarna. Vi kunde glädja oss åt en god anslutning till mötet - nära 60 medlemmar. Extrastämman leddes av Catharina Hellström Engström och de föreslagna ändringarna av stadgarna godkändes. Därefter lämnades information om läget beträffande val av kommunikationsoperatör (beslut ännu ej fattat men allt talar för IP-Only), röjning, grävning mm. Den information som lämnades finns i bifogade .pdf-fil.

Joakim Pettersson, BRS Networks, informerade om hur inkopplingen går till och visade boxen som skall sättas på utsidan av varje fastighet. En box per anslutning delades också ut till de närvarande.

Vi fick också information från Tommy Andersson IP-Only om läget idag angående vad IP-Only erbjuder. En nyhet var att man nu har ett avtal med Tele2 som kan erbjuda ett tvåårigt TriplePlay-avtal (ej kollektivt) som med bredbandshastigheterna 10/10 Mbit/s kostar c:a 340 kr/månad och med hastigheterna 100/10 Mbit/s kostar c:a 400 kr. IP-Only erbjuder också två olika sätt att beräkna förskottsnäthyra (inkl moms): antingen 6000 kr/kollektiv anslutning men ingen hyra för öppet-nät-anslutningar eller 4000 kr till alla anslutningar (bra om föreningen har många öppet-nät-anslutningar vilket vi i dagsläget inte har).

/Åke Persson


2013-10-06

Nu har föreningen fått nästan all den materiel som behövs för fibergrävningen (slang, markeringsband, skåp mm). Allt är tills vidare lagrat hos Kurt. I leveransen ingår också de boxar, som skall monteras på utsidan av husen där fibern ansluts. Dessa boxar skall delas ut till varje fastighetsägare som skall anslutas till fibernätet. Första tillfälle för utdelning blir på den extra föreningsstämman onsdagen den 9 oktober 2013 kl 19.00 i Kräklingbo bygdegård. Det är bra om så många som möjligt kommer dit och kvitterar sin box. Välkomna!

/Åke Persson


2013-10-01

Här kommer en lägesrapport om vårt arbete med fibernätet. Något beslut om kommunikationsoperatör är inte fattat än men som vi sagt tidigare inriktar oss mot IP-Only. Samverkan med IP-Only när det gäller anläggning av nätet ser ut att kunna minska föreningens kostnad och därmed anslutningskostnaden avsevärt.


Grävningarna beräknar vi skall börja i Kräklingboområdet andra hälften av oktober och röjning har kommit igång både i Kräklingbo och Anga. I Kräklingbo gäller att de som kan delta i röjningsarbete samlas vid Kräklingbo bygdegård varje lördag kl 09.00. Efter en kopp kaffe fördelas arbetet och man jobbar med motorsåg och handkraft en del av dagen. Kontaktperson är t v Hans-Erik Karlsson (tel: 0498-531 71). I Anga vill man ev använda andra dagar än lördagar men samling sker vid församlinghemmet. Kontaktman som kan ge besked om vad som gäller är Karl-Gustaf Jansson (tel: 0722-51 97 57).


Beträffande de tre arbetsdagar som varje ansluten fastighetsägare minst skall bidra med skall insatsen anpassas till fastighetsägarnas förmåga och intresse. Det blir mycket annat än röjning i skogen och styrelsen skall erbjuda lämpliga uppgifter.


Styrelsen har beslutat att ta med slangar till de hus som nätet passerar även om anslutningsavtal ännu inte finns. Detta underlättar framtida anslutningar. Vi håller också öppet så länge vi kan för fastighetsägare att besluta sig för anslutning och även att ändra anslutningsform.

/Åke Persson


2013-09-29

Extra föreningsstämma i AKFiber med efterföljande informationsmöte hålls onsdagen den 9 oktober kl 1900 i Kräklingbo bygdegård. Stämman ordnas för att vi slutgiltigt skall fastställa stadgarna där bl a priser för anslutning till fibernätet anges. Kallelse med dagordning och stadgeförslaget hittar ni på respektive länk. Efter stämman informerar vi om hur arbetet går framåt, medverkan från fastighetsägarna, lånemöjligheter, tidplan mm och försöker svara på frågor. Alla är välkomna..

/Åke Persson


2013-09-24

Även om ni inte har kunnat hitta så mycket ny information på hemsidan på senaste tiden har aktiviteten i föreningen varit hög. Styrelsen har beslutat att  förhandla med IP-Only som kommunikationsoperatör. De är de enda som hittills har kunnat erbjuda öppet-nätlösning med sju tjänsteleverantörer att välja mellan för dem som önskar. Kollektiv anslutning (Triple Play) kan f n Comhem erbjuda men vi väntar på besked från IP-Only om en eller två andra leverantörer (bl a Tele2) att välja bland. Vi har 152 positiva intresseanmälningar och vi har hittills fått över 100 anslutningsavtal. En hel del medlemsinsatser är inbetalda och de placeras till vidare på konton som ger viss ränta. Alla som skall anslutas till nätet måste vara med i föreningen och vi är f n 107 stycken medlemmar.

Mer information kommer, bl a om nätsträckning och röjning...

/Åke Persson


2013-09-18

Fiberkartan är uppdaterad.

/Mona


2013-08-30

Fiberkartan är uppdaterad.

/Mona


2013-08-02

Fiberkartan är uppdaterad.

/Mona


2013-07-23

En del frågor har kommit upp om vad det kollektivpaket (TriplePlay) som IP-Only erbjuder till oss på Gotland innehåller. En beskrivning av detta hittar ni på hemsidan gotland.ip-only.se.

/Åke Persson


2013-07-16

När vi har tittat närmare på alternativet öppet-nät-anslutning, som IP-Only erbjuder, har vi funnit att det skulle vara mycket attraktivt för många, speciellt för deltidsboende. I bifogade infoblad har vi samlat uppgifter om alternativet och gjort överslag på hur liten årskostnaden kan bli. Titta gärna igenom detta och överväg om alternativet skulle passa för er.

/Åke Persson


2013-07-13

Onsdagen den 10 juli hade föreningen ett informationsmöte och en extra föreningsstämma i Anga församlingshem med drygt 40 personer närvarande. Information gavs om hur långt planeringen av nätet har kommit, antalet som anmält sig positiva till anslutning (151 st, vi saknar fortfarande svar från 36 fastighetsägare), hur priset skulle sjunka om fler ansluter sig och hur många medlemmar vi är just nu (90 st). Det viktigaste var dock att vi nu kan välja mellan två nätoperatörer, Telia och IP-Only och att IP-Only erbjuder, förutom ett året-runt-abonnemang med samma villkor som Telia, ett alternativ med öppet nät. Det innebär att man kan välja mellan 7 olika tjänsteleveranörer, välja fritt vilka tjänster man önskar ur operatörens prislista och betala endast den tid man har tjänsten igång (dock minst 14 dagar per inkoppling). Länk till den information, som lämnades vid mötet: Infomöte 10 juli 2013.

Möjligheten för fastighetsägarna att låna till insatsen har undersökts hos bank och vi kommer att lämna mer information om detta inom kort.


Vi höll också en extra föreningsstämma under Juhani Kurikka Allards ordförandeskap och fattade följande beslut:

- Insatsen för anslutning är 18 300 kr och 6 000 kr för extra ansluning på samma tomt.

- Bostadsrättsföreningen Prästbacken betalar en insats på 9 150 kr samt 9 150 kr vardera för de 20 hushållen.

- Fastigheter med öppet-nät-anslutning betalar en extra insats på 4 800 kr.

- Fastigheter med vilande anslutning betalar en extra insats på 4 800 kr när anslutningen aktiveras.

- Nya stadgar godkändes en första gång. För att de skall bli fastställda krävs beslut på ytterligare en stämma.

- Styrelsen fick befogenhet att teckna avtal med nätoperatör och stämman rekommenderade att överväga avtal med båda operatörerna.


Områdesansvariga kommer den närmaste tiden att koncentera sig på att få in de resterande svaren, att skriva markavtal och att börja skriva anslutningsavtal.

/Åke Persson2013-07-03

Informationsmöte och extra föreningsstämma


Onsdagen den 10 juli 2013 kl 1900 är det ett informationsmöte och extra föreningsstämma i Anga församlingshem.

Då skall vi bl a besluta priset för anslutning till fibernätet. Före stämman kommer vi att informera om hur långt vi kommit med förberedelserna för anläggning av nätet, vilka alternativ vi har när det gäller opteratör i nätet och vilka olika anslutningamöjligheter som finns mm. Mest aktuellt just nu är att teckna avtal med alla berörda markägare och det kommer att finnas möjlighet att göra det i samband med mötet. Alla är välkomna till mötet och här är länkar till kallelse, informationsblad och förslag till justerade stadgar.

/Åke Persson2013-06-09

Fiberkartan är uppdaterad och sträckningen är ändrad på några ställen. 152 fastighetsägare är nu intresserade, vilket ger en anslutningsgrad på 51 procent.


2013-06-08

Vad har hänt sedan slutet av april?

Vi i styrelsen och alla områdesansvariga har varit så upptagna av föreningens olika aktiviteter så att vi inte hunnit skriva på hemsidan. Här kommer nu en sammanfattning av läget.


- Grävningen längs Ala-vägen är avslutat och marken städad. Alas fibernät har kopplats in och startats.


- Varje onsdag kl 1830 sedan den 17 april har vi haft fiberträffar i Kräklingbo bygdegård med möjlighet för alla sockenbor att få information, frågor besvarade och synpunkter framförda. Träffarna fortsätter på samma sätt tills vidare så välkomna på onsdagar kl 1830!


- Den 4 maj samlades många fastighetsägare i vår lokal i Kräklingbo bygdegård för att gå igenom och skriva avtal för mark där fibern skall dras. De områdesansvariga för våra 14 områden fortsätter nu att kontakta markägarna för att skriva dessa avtal, som vi måste ha för att kunna fortsätta planering och anläggning av nätet. Ytterligare gemensamma möten avser vi att arrangera.


- Den 22 maj hölls en genomgång med områdesansvariga inför fortsatt arbete. Det mest angelägna just nu är att få in alla återstående intresseanmälningar och att få markavtalen skrivna.


- Just nu har vi 152 fastighetsägare som svarat ja på intresse för anslutning. Föreningen har 87 medlemmar men vi måste bli fler. Alla som vill ansluta sig måste vara medlemmar. Medlem blir man genom att betala 200 kr i medlemsinsats och 100 kr i årsavgift för 2013 till föreningens bankgiro 884-4672 eller insättning på föreningens bankkonto 8055-6 04 507 198-2. Meddela oss namn, adress, fastighetsbeteckning, telefon och e-mailadress bäst som e-mail till info@akfiber.se.


Den 5 juni träffade vi företaget IP-Only, som erbjuder anslutning till villkor som är lite annorlunda än Telias. Framför allt bör deras möjlighet till aktivering och betalning av anslutningen under begränsad tid vara lockande för deltidsboende. När vi fått alla uppgifter klara avser vi att gå ut med informationen till alla fastighetsägare.


Som ni ser händer det mycket i föreningen. Välkomna till fiberträffarna onsdagar kl 18:30 för att få veta mer!

/Åke Persson


2013-04-24

Samtliga markägare är inbjudna till möte i Kräklingbo bygdegård den 4 maj klockan 10:00. Inbjudan skickas ut till berörda inom kort.

Inbjudan till markägarmöte.


2013-04-21

Fiberkartan är uppdaterad. 139 hushåll har svarat ja på intresseanmälan.


2013-04-17

Första fiberträffen den 17 april


Den 17 april 2013 kl 18:30 träffades ett drygt tiotal sockenbor och ett antal AK Fiber-representanter i övre rummet på Kräklingbo bygdegård till den första fiberträffen. Sådana träffar med möjlighet att få information om läget och att få svar på frågor planerar vi att ha varje onsdag framöver. Alla intresserade är välkomna. Denna gång informerade vi om den preliminära sträckningen av nätet, vilka markupplåtelseavtal vi måste teckna, om kostnaderna mm. I dagsläget har 137 fastighetsägare anmält intresse av att ansluta fiber och vi bedömer att vi behöver sätta anslutningspriset till 19,000:- (med Telias Gotlandspaket). Vi gör kalkylen med marginal och blir det pengar över är ett alternativ att sätta in batteribackup i alla fastigheter och i telestationen. Med flera som vill ansluta sig kan vi sänka priset.


För att på smidigaste sätt ordna markupplåtelseavtalen planerar vi att kalla alla berörda markägare till möten där nätets sträckning kan detaljregleras.

Markägarmöten ordnas växelvis i Anga och Kräklingbo. Alla markägare i både Anga och Kräklingbo är välkomna till varje möte. Ett första sådant möte är preliminärt satt till onsdagen den 8/5 2013 kl 18.30 i Kräklingbo bygdegård, dvs vi använder en av fiberträffarna till detta. Särskild kallelse kommer att skickas ut och även publiceras på denna hemsida.


Just nu är vi 80 medlemmar i föreningen men vi måste bli fler. Observera att man måste vara medlem för att få ansluta fastigheten till fibernätet.

/Åke Persson


2013-04-10

Den 3 april 2013 höll föreningen sin första årsstämma med Göran Bylund som ordförande och ett drygt 20-tal medlemmar närvarande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och budget för 2013 presenterades. Under det första året har medlemmarna inte betalat någon årsavgift, endast en medlemsinsats på 200 kr som använts för att bygga upp föreningens kapital. Genom Leader har vi fått bidrag för att komma igång med den löpande verksamheten. Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen, godkänna budgeten och en medlemsavgift för 2013 på 100 kr samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.


En ny ledamot valdes in i styrelsen, Benny Eriksson efterträdde Helena Levin, som avgått. I övrigt omvaldes alla funktionärer som stod på tur att väljas. Den nya styrelsen finns under fliken Föreningen.


Efter årsmötet informerades om dagsläget för arbetet. Just nu har 139 fastighetsägare anmält intresse för fiberanslutning och vi har 80 medlemmar i föreningen. Sträckningen för fibernätet har lagts ut på kartan och behovet av plöjning, bergfräsning, väg- och kanalundergångar har analyserats. Baserat på detta har styrelsen kommit fram till ett erbjudande om anslutningskostnader. Detta finns under fliken Kostnader.


Det mest akuta nu är att gå igenom detaljsträckningen av nätet i de c:a 14 områden som har lagts ut och att skriva upplåtelseavtal med alla berörda markägare. För att klara detta måste vi bli flera som tar på sig att bli områdesansvariga. Vi efterlyser därför personer som vill utöka skaran av områdesansvariga. Hör av dig till någon i styrelsen eller bland de områdesansvariga! Vi kommer också att ta direkt kontakt med personer som vi tror skulle passa.


För att sprida dagsfärsk information och kunna svara på alla frågor kommer fiberträffar att ordnas varje onsdag fr o m den 17 april 2013 i Kräklingbo bygdegård. Välkomna att titta in!

/Åke Persson


2013-03-27

Fiberkartan har uppdaterats.


2013-03-27

Nu finns bilder från grävningen mellan Kräklingbo och Ala under nya fliken Bilder.

Grävstart vid telestationen i Kräklingbo. Foto: Elisabeth Allard.


2013-03-13

Den 3 april 2013 kl 1900 hålls AK Fibers årsstämma i Kräklingbo bygdegård. En kallelse hittar ni på följande länk Kallelse årsmöte.

Efter årsstämmoförhandlingarna kommer vi att informera om föreningens verksamhet, visa kartor över det planerade nätet och presentera vad vi vet om kostnader och olika abonnemangsalternativ.


Alla intresserade är välkomna men bara de som är medlemmar i föreningen har rösträtt vid årsstämman.


Den första etappen av arbetet, sträckningen från Kräklingbo mot Ala har redan påbörjats för att Alas nät skall kunna anslutas till telestationen i Kräklingbo och på denna hemsida kan ni följa hur arbetet framskrider.


Välkomna!

AKFibers styrelse

genom

Åke Persson

Kassör


2013-03-07

Telia håller informationsmöte om fiber den 14 mars, annons i dagens tidning enligt nedan.

Välkommen på informationsmöte om fiber!

Telia bjuder in till informationsmöte som vänder sig till dig som bor i socken som är ansluten till fibernätet, men även till dig som bor i socken som funderar på att skaffa fiberanslutning.

Vi kommer att informera om vilka tjänster du kan välja och vilka erbjudanden vi har för bredband, digital-tv och telefoni via fiber.

Efter mötet har du möjlighet att ställa frågor till oss.

Torsdagen den 14 mars klockan 16:30

Plats: Tott Hotel Visby.


2013-03-07

Vi har till idag fått in 194 intresseanmälningar, varav 137 fastighetsägare är intresserade av att ansluta sig. Dessa intresseanmälningar är dock inte bindande.


2013-03-05

Den praktiska verksamheten i föreningen, dvs grävning kommer nu att rivstarta!!!

Det blev ett tillfälle att sätta igång grävningen längs Ala-vägen redan denna vecka och det är Kurt själv som skall vara med och gräva åt Väg & Byggnadsgrus. Han och Mona Staflin med viss ytterligare hjälp har jobbat med att märka ut grävsträckningen och röja växtlighet där det behövs. Inom styrelsen har vi gått igenom avtalen om grävning och kanalisation/fiberblåsning och beslutat att vi kan skriva på dem. Avtalet med Väg & Byggnadsgrus är påskrivet. Tillstånden från länsstyrelsen är klara och regionens tillstånd skall vara på gång. Material som behövs - slangar, märkband, skåp mm - är hämtade från BRS och grävningen kan komma igång om några dagar.


Vi kan också förvarna om att föreningens årsmöte kommer att hållas den 3 april 2013 i Kräklingbo bygdegård och då ordnar vi också information och frågestund. Kallelse till medlemmarna och övriga intresserade kommer inom kort.

/Åke Persson


2013-02-25

Fiberkartan är uppdaterad.


2013-01-27

Nu har föreningen tagit ett viktigt steg. Vid styrelsemötet den 23/1 2013 beslutade vi vilka företag vi skall anlita för grävarbete, kanalisation och fiberblåsning. För grävarbetet valde vi Väg&Byggnadsgrus AB och för kanalisation och fiberblåsning BRS Networks AB. Nu skall vi snarast förhandla fram avtal med dessa företag och där tar vi hjälp av Fibernät Gotland för att ta vara på erfarenheter från föreningar som gått före oss. Vi skall också så fort som möjligt lämna in ansökningar om de tillstånd som krävs. Med tanke på alla de arbeten som pågår och planeras på Gotland bedömer vi att arbetet med vårt nät kan komma igång först hösten 2013. Innan dess måste dock dragningen längs Ala-vägen göras så att Alas nästan färdiga nät kan anslutas till telestationen i Kräklingbo. Kurt Söderström har jobbat hårt med att lägga in hela vårt nät på kartan (länk dit finns på fliken Kartor) och han och Mona Staflin har nu fått markavtal med de de flesta fastighetsägare som är berörda utefter Ala-vägen.

Skrivet av Åke Persson


2013-01-16

Föreningen är nu momsregistrerad hos Skatteverket vilket betyder att vi får tillbaka den moms vi betalar vid olika inköp.

Ett mailutskick till alla dem som lämnat intresseanmälningar och sin mailadress men som ännu inte är medlemmar i föreningen har gett gott resulterat och just nu är vi 48 medlemmar i föreningen men vi måste bli fler. För att så småningom ansluta sig till fibernätet måst man vara medlem i föreningen. Det kostar 200:- i medlemsinsats och tills vidare ingen årsavgift. Blankett och bankgironummer finns under fliken Intresseanmälan.


2013-01-15

Vi har till idag fått in 181 intresseanmälningar, varav 132 fastighetsägare är intresserade av att ansluta sig. Dessa intresseanmälningar är dock inte bindande.


2013-01-10

Fiberkartan har uppdaterats.


2012-12-28

De senaste dagarna har vi gjort hembesök hos de fastighetsägare som berörs vid Alas anslutning från stationen i Kräklingbo. Vi har ännu några kvar att kontakta innan alla markavtal är insamlade.


2012-11-30

Fiberföreningen i Ala är angelägna att komma igång med sin grävning och båda föreningarna är angelägna om att grävningen från stationen i Kräklingbo till Ala ska samköras för att slippa dubbelarbete. Vårt första prio just nu är därför att komma i kontakt med de markägare som kommer att beröras för stamdragningen mellan socknarna.

Vi kommer att ta kontakt med markägarna och hoppas kunna samla alla berörda vid ett möte i januari, före nyåret blir nog svårt att få ihop.


Annat som står på agendan är att utvärdera de anbud som kommit in på grävning och kanalisation. Vi kommer också att skicka brev till de fastighetsägare som vi inte lyckat nå personligen eller via telefon.


Kartan har uppdaterats idag, så gå gärna in och titta hur intresset ser ut och hur vi tänker oss att nätet ska grävas.


Vi har idag fått in 125 positiva intresseanmälningar och 25 medlemsinsatser har betalats in. Vi behöver dock fler medlemmar och insatser för att täcka våra kostnader.


2012-11-10

Tisdagen den 6 november var det stormöte i Kräklingbo bygdegård som var väldigt informativt. Det blev stor anslutning från bygden som kom för att lyssna till hur långt vi har kommit med arbetet och hur det går till i praktiken. Styrelse, ledamöter och områdesansvariga presenterades.


          Informationsmöte i Kräklingbo bygdegård. Vid datorn ordförande Kurt Söderström.

Foto: Åke Persson.                 

             

Vi hade bjudit in Anne Ståhl Mousa, Fiberansvarig i Region Gotland. Vi hade också bjudit in Tommy Andersson och Tommy Gardese som informerade om hur grävningen och fiberblåsningen går till och Roger Erixon från Telia som informerade om att det för heltidsabonnenter kommer att kosta 350 kronor i månaden och för det får man ett mycket snabbt Bredband, Telefoni och TV-uppkoppling för max 5 TV-apparater (två boxar ingår i priset) och detta pris gäller under 10 år. I dag har man ju telefonabonnemang, kanske Boxer, Canal Digital eller annan leverantör av TV, så summan man betalar är mindre än hälften. Roger betonade att man inte är bunden till att ha Telia som leverantör.


För fritidsboende arbetar man på att erbjuda olika alternativ till exempel abonnemang under kortare del av året och samordning av abonnemang på olika adresser. Vilande anslutning är alltid möjlig, dvs att fiber är framdragen för kommande bruk men inte inkopplad och alltså utan månadskostnad. Detta är viktigt att överväga även om man inte just nu tänker ansluta sig då en anslutning i efterhand blir dyr eftersom man måste betala vad en förnyad grävning med mera kostar, vilket har visat sig bli åtminstonde 50,000 kronor. Man får inga bidrag för sådan tillkommande anslutning.


Frågor om planerna för avveckling av de nuvarande fasta telefonerna (kopparnätet) kom också upp och information om detta och vad som erbjuds dem som inte ansluter sig till fiberutbyggnaden finns på följande länk: 2011-05-17 Gotland planerade stationsavveckling


Vår ordförande Kurt Söderström orienterade om att Scanova avser att ansluta Alas fibernät till telestationen i Kräklingbo. Dragningen av fibern där emellan skulle kunna samordnas och sambekostas med dragning av fiber till våra abonnenter längs vägen men då måste markavtal inom kort tecknas med berörda markägare. Dessa kommer att kontaktas.


Vi blev fullmatade med information, men det var också ett tillfälle då man kunde passa på att ställa de frågor man hade.


Vill man ha mer information kan man gå in på www.bredbandgotland.se där man kan få svar på många frågor.


2012-10-11

Nu är allt klart! INFORMATIONSMÖTE i Kräklingbo bygdegård 6 november klockan 19:00. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. VÄLKOMNA!


2012-10-09

Nu har vi i stort sett spikat datum för ett nytt informationsmöte för alla sockenbor i Anga och Kräklingbo. Den 6 november klockan 19:00 kommer Tommy Gardarve från Fibernät Gotland och berättar om fiberutbyggnaden på ön, vi berättar om hur långt vi kommit i Anga och Kräklingbo och förhoppningsvis kommer även Anne Ståhl Mousa och kanske några till inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter och svarar på våra och era frågor.


Vi hoppas kunna hålla mötet i bygdegården i Kräklingbo, men återkommer när allt är spikat och klart.


2012-10-02

Nu har vi en "fiberkarta" där alla fastigheter finns med, både de som är intresserade av att ansluta sig och de som inte är det. Just nu är anslutningsgraden bara 37 procent, men vi hoppas att den siffran höjas med tiden. Klicka på kartan för att komma till fiberkartan.


Bredband Gotland skriver idag att snittet för anslutningsavgift just nu är 15 200 kr per fastighet, beräknat på 24 föreningar. Bredband Gotland har också sammanställt en lägesrapport per dagens datum, som du hittar här:

2012-10-02 Bredband Gotland Presentation


2012-09-22

Eftersom ansökningstiden för bidrag till fiber snart är slut (sista ansökningsdag 2012-09-30) är vi tvungna att samla in anbud för grävning och fiberdragning innan vi vet hur många som vill vara med. Vi har begärt in anbud för grävning respektive kanalisering och kommer att titta närmare på dessa den närmaste tiden.

Vi har också beslutat om ett preliminärt datum för ett stormöte för alla sockenbor vecka 44. Vi kommer att göra ett utskick till alla hushåll när allt är spikat. 


2012-09-08

Naturligtvis passade vi på att synas på Kräklingbo marknad. Ett utmärkt tillfälle att träffa sockenbor och prata fiber med alla intresserade. En lyckad och trevlig dag när vi dessutom fick några fler intresseanmälningar och medlemsansökningar till föreningen.


Lars Borg och Lennart Asp på Kräklingbo marknad 2012.


www.akfiber.se  info@akfiber.se  Ordförande/kontaktperson: Kurt Söderström 0708-29 15 60 kurre@kraklingbo.se